Motylki - zamierzenia

LISTOPAD

TYDZIEN I - JESIENNA SZARUGA

dostrzeganie i nazywanie zjawisk atmosferycznych występujących jesienią

  poznanie i stosowanie symboli oznaczających zjawiska pogodowe

utrwalenie rytmów i rytmicznej organizacji czasu w zakresie pór roku

  poznanie funkcji wiatru oraz jego znaczenia dla ludzi, roślin i zwierząt

  rozumienie konieczności dostosowywania rodzaju odzieży do aury

utrwalenie nazw i określenie zastosowania wybranych części garderoby

  poznanie termometru zaokiennego i jego funkcji

  doskonalenie pamięci mechanicznej oraz umiejętności tworzenia rymów

  kształtowanie umiejętności uważnego słuchania

budowanie wypowiedzi na temat treści ilustracji

  reagowanie na zmiany dynamiki i tempa w utworach muzycznych

  realizacja rytmicznego przebiegu melodii za pomocą różnych ruchów

  indywidualne rozbudzanie zainteresowania alfabetem liter drukowanych – „t”, „T”

utrwalenie znanych liter, czytanie sylab i prostych wyrazów, ćwiczenia w odwzorowywaniu kształtów liter

  doskonalenie słuchu fonematycznego – podawanie przykładów wyrazów rozpoczynających się na taką samą sylabę

indywidualne poznanie obrazu graficznego liczby 5, przeliczanie elementów w zbiorach, utrwalenie rozpoznawania cyfr 1-4

  odwzorowywanie i tworzenie struktur rytmicznych z użyciem liczmanów

  doskonalenie umiejętności manualnych

  kształtowanie poczucia estetyki

  rozwijanie myślenia kreatywnego

  opanowanie rzutu, chwytu, celowania

TYDZIEŃ II - MÓJ PUPIL

poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt udomowionych

  wdrażanie do prawidłowego zachowania (ograniczonego zaufania) w stosunku do obcych zwierząt

  rozmowa na temat opiekowania się chorymi zwierzętami - kształtowanie postawy opiekuńczej wobec zwierząt

  kształtowanie pozytywnego odnoszenia się do zwierząt

  uwrażliwienie na potrzeby zwierząt i obowiązki ludzi posiadających zwierzęta

  rozróżnianie dźwięków, jakie wydają młode i dojrzałe osobniki

  omówienie cech charakterystycznych wybranych zwierząt, próby tłumaczenia znaczenia ich nazw w przysłowiach

  poznanie różnych ról psa (ratownika, stróża, przewodnika)

  naśladowanie „mimiki” psów i kotów, natężenia głosu, ruchów całego ciała

poznanie specyfiki pracy weterynarza

  przypomnienie zasad poruszania się na ulicy, chodniku i podczas pobytu w gabinecie weterynarza

  rozwijanie myślenia matematycznego i umiejętności korzystania z liczmanów

  zapoznanie z aspektem kardynalnym, porządkowym i miarowym liczby 6

utrwalenie kształtu cyfry 6

  rozwijanie mowy i myślenia podczas budowania dłuższych wypowiedzi

  usprawnianie napięcia mięśniowego podczas naklejania wełny

  rozwijanie percepcji wzrokowej, wzbogacenie słownika o nazwy nowo poznanych typów ssaków i ryb

  indywidualne rozbudzanie zainteresowania alfabetem liter drukowanych – „k”, „K”

rozwijanie pomysłowości podczas dorysowywania reszty obrazka do pojedynczego elementu

rozwijanie poprzez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu

TYDZIEŃ III - BAŚNIE Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

zapoznanie z utworami literackimi z różnych regionów świata

  bogacenie dziecięcych przeżyć estetycznych i uwrażliwienie na siłę artystycznego wyrazu (wartości liryczne, humorystyczne, moralne)

  zachęcenie do samodzielnego korzystania z książeczek ze zwróceniem uwagi na właściwe obchodzenie się z nimi

  rozpoznawanie atrybutów baśniowych, wskazywanie tytułów baśni po usłyszanym fragmencie

  poszerzenie wiadomości na temat sposobu powstawania baśni i ustnej (oralnej) tradycji baśniowej

  kształtowanie umiejętności ustalania kolejności zdarzeń w baśni

  poznanie znaczenia morału w baśni

  inscenizacja do baśni Kwiat paproci, ocena zachowania bohatera

  swobodne wypowiedzi na temat ulubionych baśni i bohaterów

  słuchanie baśni różnych narodów

  rozwijanie pamięci i kreatywności podczas tworzenia opowieści

  naśladowanie swobodnym ruchem zwierząt i przedmiotów

rozwijanie ekspresji ruchowej podczas zabaw pantomimicznych

zapoznanie z aspektem kardynalnym, porządkowym i miarowym liczby 7

  utrwalenie kształtu cyfry 7

  przeliczanie elementów w zbiorze, dodawanie jako dosuwanie, indywidualne stosowanie cyfr w zapisie

  rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, oczekiwania na swoją kolej

  indywidualne rozbudzanie zainteresowania alfabetem liter drukowanych – „e”, „E”

  rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej podczas zabaw w ruchu

  czerpanie radości ze wspólnych zabaw, wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie

  doskonalenie słuchu fonemowego

  kreatywna praca z obrazkiem, tworzenie nowego za-kończenia do znanej baśni

  wdrażanie do akceptowania pomysłów kolegów

  rozwijanie pracy wszystkich grup mięśniowych podczas ćwiczeń gimnastycznych

TYDZIEŃ IV - TEATR

zapoznanie z atrybutami teatru

inspirowanie zabaw z elementami pantomimy i dramy, wcielanie się w role teatralne

rozwijanie kreatywności i zasobu słownictwa podczas zabaw parateatralnych

  poszerzenie wiadomości na temat teatru, rozumienie pojęć: „rekwizyt”, „afisz”, „reżyser”

  poszerzanie słownictwa podczas ćwiczeń językowych, wzbogacanie wiedzy na temat teatru

  zabawy twórcze podczas tworzenia scenografii

  ustalenie zasad kulturalnego zachowania podczas pobytu w teatrze

  poszerzenie zakresu wiedzy na temat rodzajów lalek teatralnych

  poszerzenie wiadomości na temat teatru mimów, mimiczne zabawy naśladowcze, wyrażanie uczuć i emocji mimiką i gestem

  nazywanie uczuć malujących się na twarzy, rozwijanie zmysłu obserwacji i ekspresji ruchowej, a także poczucia wspólnoty w grupie

kształtowanie prawidłowego trzymania kredki

usprawnianie małej motoryki podczas cięcia nożyczkami po liniach prostych i krzywych

rozwijanie kreatywności i zasobu słownictwa podczas zabawy

  utrwalenie przeliczania i odwzorowania

praca plastyczna farbami plakatowymi, właściwe używanie pędzla, dbanie o estetykę pracy

  usprawnianie przeliczania elementów

rozwijanie skupienia uwagi

  nauka podejmowania wspólnych działań, rozładowanie napięcia emocjonalnego

indywidualne rozbudzanie zainteresowania alfabetem liter drukowanych – „d”, „D”

ćwiczenia koncentracji

  utrwalenie rozróżniania kierunków w przestrzeni i na kartce papieru

Piosenka

MAGICZNE MIEJSCE

1. Teatr to jest widownia i scena.
Niby nic magicznego w tym nie ma,
aż do chwili, gdy nagle na scenie
dziwne zacznie się przedstawienie.

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze,
czarodziejskie jest to, na co patrzę.
Gdy się tylko podnosi kurtyna,
to od razu czar działać zaczyna.


2. Każda bajka się staje prawdziwa
Gaśnie światło i scena ożywa.
Wszystko może się zdarzyć na scenie.
Działa czar, póki trwa przedstawienie.

3. Teatr gra. Każdy ma czego szuka.
A to wszystko nazywa się sztuka.
Gdy dorosnę, to może tu wrócę,
żeby zagrać na scenie w tej sztuce

Wiersz

Panie Wietrze - Ludwik Jerzy Kern

Panie Wietrze, panie Wietrze,

Czemu pan nie chodzi w swetrze?

Czemu pan udaje zucha,

Skoro sam pan chłodem dmucha?


Sam oziębia pan powietrze,

Oj, ostrożnie, panie Wietrze!

Gnając chmurki gdzieś po niebie,

Chce pan sam przeziębić siebie?

 
Jednak lepiej panie Wietrze,

O tej porze chodzić w swetrze.

Ani się pan sam spodzieje,

Jak pan siebie sam zawieje.

 
Liczka ma pan coraz bledsze,

Panie Wietrze...