KONCEPCJA PRACY

Przedszkola Publicznego Parafii Chrystusa Króla

im. św. Jana Pawła II w Krakowie

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo,
projektem, który nieustannie się urzeczywistnia,
przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta”.

św. Jan Paweł II

 

Jako nauczyciele i wychowawcy otrzymujemy od Sz. P. Rodziców/ Opiekunów Prawnych niezwykły dar – małego człowieka, który na naszych oczach i pod naszym kierunkiem rozkwita i staje się dobrą, szlachetną, piękną, wrażliwą i prawą osobą.

Nasze założenia Statutowe możliwe są do realizacji jedynie przy ścisłej współpracy pomiędzy Przedszkolem – Rodzicami/Opiekunami Prawnymi - środowiskiem lokalnym.

Organizując proces wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczy realizujemy założenia Podstawy Programowej, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki oraz Programu Adaptacyjnego.

Nasza Misja

Przedszkole Publiczne Parafii Chrystus Króla im. św. Jana Pawła II w Krakowie:

 • Jest placówką o charakterze katolickim.
 • Realizuje cele i zadania w zakresie wychowania, kształcenia i opieki, przyjmując za podstawę chrześcijański system wartości.
 • Stwarza warunki do harmonijnego rozwoju wychowanka – troszczy się o rozwój duchowy i moralny, wspiera rozwój intelektualny, poznawczy, społeczno-emocjonalny i fizyczno-zdrowotny.
 • Współpracuje z rodzicami lub prawnymi opiekunami w procesie wychowania i kształcenia. Proces ten oparty jest na chrześcijańskiej wizji osoby, w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej Patrona Przedszkola św. Jana Pawła II.
 • Przedszkole pomaga dziecku w ukształtowaniu serca, by odróżniało dobro od zła i wzrastało w umiejętności wybierania prawdziwego szczęścia.
 • Przedszkole kształci i promuje postawy patriotyczne.
 • Uwrażliwia na piękno otaczającego świata jako działa Stwórcy.

Nasza Wizja

Pragniemy, aby absolwent:

 • Był człowiekiem: uczciwym, prawym, dobrym, szanującym siebie i innych, rozwijającym swoje dary i talenty;
 • Świadomie uczestniczył we wszystkich wydarzeniach roku liturgicznego – by czuł się umiłowanym dzieckiem Boga;
 • Kochał swoją Ojczyznę – Polskę;
 • Był dobrze przygotowany do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Pragniemy, aby rodzice :

 • Czynnie współpracowali ze przedszkolem współtworząc atmosferę i tradycję przedszkola.
 • Przyczyniali się do spójnego oddziaływania przedszkola i domu
 • Promowali przedszkole w środowisku lokalnym.
 • Dawali odważnie świadectwo wiary i miłości Boga i bliźniego.

Pragniemy, aby nauczyciele :

 • Byli świadkami wiary, ludźmi bogatymi duchowo.
 • Chętnie podejmowali różne doskonalenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Byli ludźmi kreatywnymi, twórczymi, pełnymi inicjatywy i zaangażowania.
 • Towarzyszyli swoim podopiecznym w ich potrzebach emocjonalnych, duchowych, intelektualnych i kulturowych.

„Dziecku, które ma w swoich oczach odbicie miłości Boga,
zostawiam orędzie braterstwa, przyjaźni i miłości”

św. Jan Paweł II

 

Pragnąc zrealizować przesłanie Patrona Przedszkola pragniemy poprzez nasze działania wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne odkrywać w dzieciach obraz Boży – odbicie miłości Boga Ojca.

 • Droga braterstwa, przyjaźni i miłości oparta na wzajemnym szacunku, godności, akceptacji pięknych różnic prowadzi do wszechstronnego rozwoju, który wspieramy oddziałując na sferę intelektualną, emocjonalną, psychologiczną, społeczną, duchową i fizyczną.
 • W zadaniu tym uczestniczy wykwalifikowana kadra pedagogiczna, korzystająca z nowatorskich metod pracy z dzieckiem, odpowiadająca na bieżąco potrzebom dzieci, rodziców i środowiska lokalnego.
 • Ciągle wzbogacane zaplecze dydaktyczne, bogata oferta edukacyjna, indywidualne podejście do każdego dziecka, tworzenie klimatu bezpieczeństwa daje przestrzeń harmonijnego rozwoju naszych dzieci.

Specyfiką naszej placówki jest wychowanie w duchu katolickim. W procesie tym uczestniczą: dzieci, rodzice, nauczyciele, pracownicy przedszkola oraz wszyscy współpracujący z naszą placówką. Realizacja misji i zadań Statutowych Przedszkola wyraża się we wdrażaniu dzieci do modlitwy, do aktywnego uczestnictwa w liturgicznym życiu Kościoła, w wychowywaniu do odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, w wychowywaniu do troski o bliźnich i współodczuwania z potrzebującymi. Formacja religijna wyraża się poprzez:

 • codzienną modlitwę poranną oraz przed i po posiłkach,
 • celebrowanie świąt i uroczystości liturgicznych,
 • comiesięczną mszę św. z udziałem dzieci, rodziców, nauczycieli i personelu przedszkola,
 • włączanie się w akcje charytatywne,
 • praca z patronem przedszkola – św. Janem Pawłem II.