Pszczółki - zamierzenia - Maj

ZAMIERZENIA – MAJ

 

TYDZIEŃ I – Moja miejscowość, mój region

- rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą

- rozwijanie umiejętności wokalnych

- rozwijanie umiejętności liczenia

- poszerzanie doświadczeń plastycznych

- poznawanie umiejętności wypowiadania się na podany temat

- poznawanie symboli, miasta, gminy

- rozwijanie sprawności fizycznej

TYDZIEŃ II – Moja ojczyzna

- zapoznanie z symbolami narodowymi

- kształtowanie polskiej tożsamości

- wzbogacanie wiedzy przyrodniczej

- utrwalanie swojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania

- rozwijanie wyobraźni plastycznej

- wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego

- rozwijanie sprawności manualnej

TYDZIEŃ III – Łąka w maju

- wzbogacanie wiedzy na temat zwierzętach żyjących na łące

- rozwijanie koncentracji uwagi

- rozwijanie umiejętności liczenia i porównywania

- rozwijanie wyobraźni artystycznej

- rozwijanie sprawności ruchowej

- rozwijanie sprawności dłoni

- rozwijanie mowy

TYDZIEŃ IV – Święto rodziców

- wzmacnianie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami

- poznawanie zawodów rodziców

- uwrażliwianie na różne gatunki muzyczne

- określanie cech wielkościowych

- rozwijanie wyobraźni plastycznej

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie spostrzegawczości

- tworzenie klimatu bliskości i bezpieczeństwa

- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej