Pszczółki - zamierzenia - Styczeń

ZAMIERZENIA – STYCZEŃ

TYDZIEŃ I – MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA

- rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim  

- dostrzeganie upływu czasu

- rozwijanie sprawności ruchowej    

- rozwijanie orientacji przestrzennej

- rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole

TYDZIEŃ II – ZIMA I ZWIERZĘTA

- dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy

- rozwijanie umiejętności wokalnych

- rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimy  

- rozwijanie sprawności ruchowej  

- rozwijanie sprawności wzrokowej

- utrwalanie wiadomości na temat wyglądu sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą

TYDZIEŃ III – BABCIA I DZIADEK    

- kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku dla osób starszych

- wzbogacanie zasobu słownictwa

- kształtowanie poczucia rytmu

- wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcią i dziadkiem

- rozwijanie sprawności manualnej  

TYDZIEŃ IV –BEZPIECZEŃSTWO  

- zapoznanie z zawodem strażaka

- zapoznanie z zawodem policjanta

- kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacji zagrożenia

- rozwijanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia

- rozwijanie nawyków dbania o zdrowie