Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025:

 

ZASADY PRZYJĘĆ DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA
im. św. Jana Pawła II w Krakowie

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 3. W rekrutacji nie biorą udziału dzieci, które w bieżącym roku szkolnym uczęszczają do przedszkola. Rodzice składają deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego przez dzieci w roku szkolnym 2024/2025 w terminie od 16.02.2024r. - 23.02.2024r. Deklaracje można pobrać u nauczycieli grup, Dyrekcji przedszkola lub ze strony internetowej przedszkola.
 4. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest Karta zapisu dziecka do przedszkola, którą pobiera się bezpośrednio w przedszkolu lub ze strony internetowej.
 5. Wypełnioną Kartę zapisu dziecka do przedszkola wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 01.03.2024r. do 31.03.2024r.
 6. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:
  1. Wielodzietność rodziny kandydata – Oświadczenie rodziców, ksero karty dużej rodziny dziecka 1 pkt
  2. Niepełnosprawność kandydata 1 pkt
  3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 1 pkt
  4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 1 pkt
  5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 pkt
  6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 pkt
  7. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 pkt
 7. Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały następujące kryteria rekrutacji określone na rok szkolny 2024/2025 przez organ prowadzący – Parafię Chrystusa Króla:
  8. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola Publicznego Parafii Chrystusa Króla im. św. Jana Pawła II - (Zaświadczenie dyrektora) 6 pkt
  9. Dzieci z terenu Parafii Chrystusa Króla na terenie której znajduje się przedszkole - (Zaświadczenie Ks. Proboszcza) 5 pkt
  10. Dzieci z rodzin, które pragną wychowania w oparciu o chrześcijański system wartości - (Uzasadnienie zawarte we wniosku) 4 pkt
  11. Szeroko rozumiane ubóstwo rodziny kandydata - (Oświadczenie rodziców - zaświadczenie z MOPS) 3 pkt
  12. Zatrudnienie obojga rodziców (Zaświadczenie o zatrudnieniu) 1 pkt
 8. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje Komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem.
 9. Od rozstrzygnięcia Komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora przedszkola.
 10. Publikacja wyników naboru odbędzie się dnia 10.04.2024r. przez udostępnienie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i stronie internetowej list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 11. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przyjęciu dziecka do przedszkola. Brak potwierdzenia oznacza rezygnację z korzystania z usług placówki.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów wymienionych w powyższej tabeli są:

 • kryterium nr 1 – oświadczenie rodziców, ksero karty dużej rodziny dziecka
 • kryterium nr 2 – 5 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046, z późn. zm.),
 • kryterium nr 6 - prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • kryterium nr 7 – dokument potwierdzający objecie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016r. poz. 575 z późn. zm.),
 • kryterium nr 8 – Zaświadczenie Dyrektora
 • kryterium nr 9 - Zaświadczenie Ks. Proboszcza
 • kryterium nr 10 - Uzasadnienie zawarte we wniosku
 • kryterium nr 11 - Oświadczenie rodziców- zaświadczenie z MOPS
 • kryterium nr 12 - Zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę